Bruegel Institute

A 2007-2008-as pénzügyi krízis az eurózónában mára súlyos adósságválsággá eszkalálódott. Azt láthatjuk, hogy a valutaunió perifériájának gazdaságai a fizetőképtelenség határára sodródtak és a nemzetközi szervezetek beavatkozása nélkül valószínűleg már régen csődbe mentek volna. Ilyen nehéz helyzetben különösen fontos, hogy minél több olyan szakmai policy-javaslat kerüljön megfogalmazásra, amelyek praktikusan segíthetik a válságból való kilábalást. Az ilyen jellegű átfogó gazdaságpolitikai stratégiai javaslatok alapvetően három forrásból érkezhetnek: a globális pénzügyi szervezetektől és nemzetközi intézményektől (IMF, Világbank, Európai Bizottság), a nemzeti kormányzatok szakértői apparátusaitól, s a független szellemi műhelyektől, vagyis az agytrösztök szférájából.

A gazdaságpolitikára specializálódott brüsszeli központú Bruegel Institute éppen azon think-tankek sorát gazdagítja, amelyek tudományosan megalapozott, szakmailag szinte támadhatatlan ajánlásokkal igyekszenek segíteni az Európai Unió döntéshozóinak munkáját. A teljesen függetlenül, non-profit formában működő Bruegel kompromisszumok, és ideológiai kötöttségek nélkül, kizárólag a közgazdasági racionalitásra fókuszálva folytatja tényközpontú kutatásait, értelmezi/ elemzi a különféle gazdasági kulcsfolyamatokat és dolgozza ki szakpolitikai ajánlásait. Ezt az úgynevezett Kutatási Integritási Nyilatkozat hivatott garantálni, amelyet minden kutatónak alá kell írnia, mielőtt megkezdené munkáját az agytrösztben. A dokumentum rögzíti, hogy a kutatók nem jeleníthetnek meg tevékenységük során semmilyen partikuláris érdeket, illetve saját meggyőződéseiket is maximálisan alá kell rendelniük az objektivításra vonatkozó szakmai elveknek.

Kutatási területek

A „fiatal” 2005-ben alapított Bruegel elsődleges céljának elérését, vagyis a professzionális és a valóságban kivitelezhető szakpolitikai javaslatokat kimunkálását, komplex kutatási tevékenysége teszi lehetővé. Az agytröszt kutatásai az európai makrogazdasági folyamatok elemzésétől kezdve a globális gazdaság és a kormányzás kapcsolatának, illetve a pénzügyi szabályozás vizsgálatán túl, a versenyen és innováción alapuló fenntartható növekedés analíziséig széles spektrumot ölel fel.

Összességében elmondható, hogy a Bruegel kutatási divíziói a makrogazdaság, a fiskális és pénzügypolitika minden jelentős vetületét lefedik. Ezek a divíziók a kutatási témák hasonlóságai és összefüggései miatt egyáltalán nem elkülönülten működnek, hanem számos kutató egyszerre több műhely munkájában is részt vesz, így maximalizálva az együttműködésből származó tudományos hatékonyságot.

Személyi állomány és partnerek

A think-tank jelenleg 34 kutatók foglalkoztak, viszont közülük csak kilencen tartoznak a Bruegel állandó stábjához, a többiek vendégkutatóként, asszisztensként vagy egyéb minőségben vesznek részt a magas színvonalú szakmai anyagot megszületésében. Fontos kiemelni, hogy a kutatói stáb tagjai a lehető legfrissebb, legkiterjedtebb tudással és nem mellékesen igen nagy tapasztalattal rendelkeznek saját szakterületeiken. Példának okáért a Bruegel igazgatója Jean Pisani-Ferry a francia miniszterelnök gazdasági tanácsadó testületének elnöke volt, valamint a francia pénzügyminiszter személyes tanácsadójaként is tevékenykedett. De meg lehet említeni Darvas Zsoltot is, aki 2008-ban csatlakozott a Bruegelhez és jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kutatója is egyben.

Mindazonáltal fontos kiemelni, hogy a think-tank szellemi és személyes kapcsolati tőkéjén kívül, az intézményi beágyazottsága is igen tekintélyes. A Bruegel olyan globális multinacionális vállalatokkal és pénzügyi szervezetekkel áll kapcsolatban, amelyek nagy mértékben befolyásolják a világgazdaság alakulását. Az agytröszt partnerei között találjuk –többek között- például a Google-t, a Microsoftot, az UBS-t, a Goldman Sachs-ot, a Samsungot, az Ernst&Young-ot. Ha ez még nem lenne elég az agytröszt több európai kormánnyal is szoros kapcsolatot ápol, annak érdekében, hogy képes legyen minél hasznosíthatóbb, a gyakorlatba is átültethető megoldási javaslatokat összeállítására.

Publikációk és finanszírozás

Azzal együtt, hogy a Bruegel szorosan együttműködik vállalati és kormányzati partnerekkel, elsősorban a nyilvánosságnak készített praktikus tanulmányaival emelkedik ki a szakpolitikai profillal rendelkező agytrösztök közül. Ezek a tanulmányok rendkívül tényszerűen és amennyire csak lehet közérthetően, a lényegre fókuszálva igyekeznek bemutatni az EU gazdaságának legégetőbb problémáit és azok megoldásait. A policy paper típusú anyagok a Bruegel honlapján mindenki számára hozzáférhetőek, sőt a „Datasets” menüpont alatt hasznos és érdekfeszítő adatgyűjtésekhez és adatelemzésekhez juthatunk hozzá.

Az agytröszt a sokrétű kutatási és publikációs tevékenységét elsősorban a partnerországok és a vállalati partnerek finanszírozzák: a legfrissebb pénzügyi kimutatás alapján az Bruegel 4 millió euró körüli többletet felmutató 2011-es költségvetésének felét a kormányzatok finanszírozták (2 millió euró). Jelentős összeget jelentettek még az egyes projektekhez köthető bevételek, illetve a magánszemélyektől érkező adományok.

A Bruegelről a fentiek alapján egy, inkább az akadémiai szférához közelítő, ugyanakkor könnyen implementálható javaslatokat készítő agytröszt képe rajzolódik ki –jogosan. Fontos látni, hogy a technokrata szemléleten túl a Bruegelt az különbözteti meg a többi szellemi műhelytől, hogy javaslataikat a rendkívüli alapossággal elkészített hatástanulmányokkal támasztják alá. Végeredményben az ideológiamentesség és a szakmaiság legmesszebb menőkig történő tiszteletben tartása teszi lehetővé, hogy a think-tank olyan gazdaságpolitikai ajánlásokat fogalmazzon meg, amelyek tudományos alapokon nyugszanak, és valódi megoldásokat kínálnak az eurózóna válságára.

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország