Választott képviselői útján


2008. 03. 17.
Ezt a nézetet vallja hazánkban gyakorlatilag mindenki, aki ebben az ügyben egyáltalán vall valamit, ideértve az Alkotmánybíróságot is. Utóbbi ezt már akkor is vallotta, amikor a hatályos alkotmány még csak annyit mondott a közvetlen demokráciáról, hogy a nép (akié minden hatalom) a hatalmat választott képviselői útján vagy közvetlenül gyakorolja. Ez az állítás természetesen már akkor sem volt igaz az alkotmányban, amikor belekerült, mert valami nem válik igazzá attól, hogy alkotmányba emelődik, legfeljebb bizonyos autoritást tulajdonítanak neki azok, akik szerint egy valótlan állításokat szép számmal tartalmazó alkotmányt is komolyan kell venni.

Egy állítás valótlanságának felismeréséhez az állítást először is meg kell érteni. Innen lehet, hogy az országgyűlést még semmilyen felismerés nem indította az idézett passzus megváltoztatására. Így aztán e szakasz akkor sem módosult, amikor a parlament az alkotmány módosításával egy egész sereg népszavazási részletszabályt emelt be az alaptörvénybe. Benne van hát most már abban minden: az új részletezések is, és a régi – már elnézést – elnagyolt massza is. E régi massza alapján az Alkotmánybíróság arra a megállapításra jutott, hogy országunkban a képviseleti demokrácia az elsődleges forma, és a közvetlen a másodlagos. Így aztán nem lehet csak úgy, mindenféléről népszavazást tartani, hanem csupán arról, amit az alkotmány megenged.

Ez igen helyes megállapítás lenne a világ minden civilizált pontján a maga általános formájában, és igen helyes megállapítás lett volna a civilizált Magyarországon is, ha a köztársaság alkotmánya kimondta volna, hogy mit enged meg és mit nem. Mivel azonban az alkotmány (akkor még) ilyesmit nem mondott ki, az Alkotmánybíróság vette magára a feladatot, és a maga részéről kimondta (egyebek között), hogy burkolt alkotmánymódosítást eredményező kérdésben nem lehet népszavazást tartani.

Mint utaltunk rá, a döntés óta (részben a döntés hatására) új törvény született a népszavazásról, és jelentősen bővült az alkotmány népszavazásról szóló normarendszere is, többek között már egy tekintélyes tiltólista is része az alaptörvénynek, amely tíz pontban sorolja fel azokat a kérdéseket, amelyekről nem szabad népszavazást tartani. Ez a lista nagyon precíz és részletező, de nem képes kimondani azt, hogy az alkotmány módosításáról nem írható ki referendum. Engedjünk most egy kis precizitást magunknak, és mondjuk ki hát, hogy a népszavazás útján történő alkotmánymódosítást nem az alkotmány tiltja, hanem az Alkotmánybíróság.

Ami tilos, az tilos, de talán nem mindegy, hogy ki tilt. Az végképp nem, hogy mi alapján.

A hatályos alkotmány alapján nehéz volt levezetni a tiltást, de ha valaki tiltani akar, és van hozzá joga, akkor ennek alátámasztására ezt a mostani, toldozott-foltozott alaptörvényt – bizony – fel tudja használni. Az ellenkezőjére hasonlóképpen. (Amióta 2004. december 5-én a szemünk előtt lezajlott egy olyan – kettős – népszavazás, amelyet alkotmányosan nem lehetett volna kiírni, azóta a helyzet még bizonytalanabb: ha nem ismernénk az Alkotmánybíróság személyi összetételét, hovatovább rejtélyesnek tartanánk, hogyan adhatott zöld utat az említett népszavazási kezdeményezéseknek éppen az Alkotmánybíróság, amely saját korábbi döntéseiből konzekvensen levezethette volna a népszavazás megakadályozásának minden épeszű indokát.)

Az Alkotmánybíróság annak idején azért mondhatta alkotmányellenesnek a burkolt alkotmánymódosításra irányuló népszavazást, mert a hatályos alkotmánynak a parlamentről szóló fejezetében (történetesen a 19. § (3) bekezdésének a) pontjában) valóban az áll, hogy az Országgyűlés megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát. Mármost ha ugyanennek a passzusnak a b) pontját is nézzük, és azt olvassuk, hogy az Országgyűlés törvényeket alkot, akkor ebből az következik, hogy a köztársaságban senki más nem alkot törvényeket, csak az Országgyűlés. De mivel maga az alkotmány mondja ki, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben népszavazást lehet kiírni (kivéve persze a kizárólagos törvényhozási tárgyakat, amelyeket az alkotmány tíz pontban felsorol az említett fejezet végén, a 28/C. § (5) bekezdésében a-tól j-ig), ezért világos, hogy törvényekről, törvényjavaslatokról, törvénykezdeményezésről vagy csak elképzelésekről természetesen lehet népszavazást tartani, és az a népszavazás még nem törvényalkotás, csak népszavazás, mert törvényeket az Országgyűlés alkot.

Ezért a józan magyar ész önmagában a már idézett a) pontból még nem volna képes azt a következtetést levonni, hogy az alkotmány módosításáról – vagy akár (sőt!) egy új alkotmány megalkotásáról – ne lehetne népszavazást kiírni, mert a népszavazás nem alkotmányalkotás, amiképpen nem is törvényhozás. Ez utóbbi kettő – e pillanatban, a hatályos alkotmány alapján – az Országgyűlés joga, a népszavazás pedig (ha úgy tetszik) a nép joga.

A problémát persze nem az alkotmány értelmezése, hanem maga az alkotmány okozza. Egy jogállami alkotmány nem tehetné az alkotmányozás jogát kizárólag a parlament kezébe, és ugyanakkor nem szabályozhatná az országgyűlésre kötelező eredményű népszavazás intézményét, mert a közjog világában minden mindennel összefügg, és ez a két dolog (amellett, hogy mindkettő – parlamentáris viszonyok között – önmagában, egyenként is tarthatatlan) nem állhat meg egymás mellett. De Magyarországon ma minden fordítva van.